Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på TheGentleSirs.se hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.  Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Mizific AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Mizific AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Mizific AB är ansvariga för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Nedan hittar du vilka typer av uppgifter vi sparar om våra kunder i vårt register. Informationen används för att kunna skicka iväg våra produkter samt informera kunden vid eventuella förseningar eller fel. Vår leverantör Tidy Merch AB har även tillgång till dessa personuppgifter.

Alla personuppgifter sparas i ett år, vill du som kund ta bort dig själv från vårt kundregister kan du skicka iväg ett mail till hej@thegentlesirs.se.

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • E-post
 • (Telefonnummer)